Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Tổng số tín chỉ phải tích lũy (*): 64 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung: 8 tín chỉ

– Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ

+ Bắt buộc: 20 tín chỉ

+ Tự chọn: 21/30 tín chỉ

– Luận văn : 15 tín chỉ (Ghi chú: * Tổng số tín chỉ phải tích lũy không tính học phần Tiếng Anh cơ bản)

Khung chương trình:

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học