Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm

Chương trình thạc sỹ “Kỹ thuật phần mềm” tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị được xây dựng tiếp nối chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ Thông tin theo hướng Công nghệ phần mềm của trường. Chương trình đào tạo tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đã sử dụng các căn cứ Software Engineering 2004:

Curriculum  Guidelines  for  Undergraduate  Degree Programs  in  Software  Engineering  (IEEE  and  ACM,  2004)  và  chuẩn  ABET  (ABET, 2012). Việc tiếp tục sử dụng các căn cứ do ACM, IEEE và ABET xây dựng cho chương trình thạc sĩ KTPM tạo sự thống nhất về  mặt phương pháp luận trong toàn bộ chương trình KTPM bậc đại học và cao học tại Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị.

Chương trình đào tạo thạc sỹ “Kỹ thuật phần mềm” của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị đã bám sát theo khung chương trình đào tạo thạc sỹ ngành kỹ nghệ phần mềm Graduate Software Engineering 2009 (GSwE2009) (ACM, 2009) của Trường Đại học công nghệ Stevens (Hoa Kỳ) (Stevens Institute of Technology), đây là một chương trình đào tạo được thiết kế cho những người sẽ tham gia vào lĩnh vực KTPM sau khi tốt nghiệp, hoặc những người đang làm việc trong ngành này và muốn nâng cao kiến thức để phát triển xa hơn trong nghề nghiệp. Mục tiêu đào tạo của GSwE2009 cũng rất phù hợp với mục tiêu của chương trình đào tạo của nhà trường khi đặt ra. Ngoài ra, khi xây dựng chương trình đào tạo này, chúng tôi còn tham khảo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành “Kỹ thuật phần mềm” của Trường Đại học FPT, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN.

Áp dụng theo định hướng chuẩn đầu ra (CDIO), chương trình đào tạo của nhà trường đã bám theo các môn học nhằm đạt được các đòi hỏi theo chuẩn đầu ra. Người học sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ “Kỹ thuật phần mềm” của nhà trường sẽ đạt được một số kiến thức, kỹ năng, khả năng phân tích, và đôi khi là khả năng tổng hợp, trong các hoạt động khác nhau, đặc biệt trong vấn đề xây dựng và phát triển, quản lý các dự án phần mềm.

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học