Thạc sĩ Luật kinh tế - Trường ĐH Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Thạc sĩ Luật kinh tế

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ( UTM ) được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế định hướng ứng dụng được thiết kế nhằm đào tạo các thạc sỹ có kiến thức chuyên sâu về luật, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng tổ chức thực thi chính sách luật kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành luật kinh tế vào việc thực hiện các công việc quản lý cụ thể.

Người học có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đăng ký tư vấn

Trường Đại học
Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

uts

Tuyển dụng cao học